“Kei×Yaku” REMOTE SESSION #1
Main Theme “KEIYAKU”

Cello I:MASABUMI SEKIGUCHI
Cello II:SHUHEI ITO
Guitar:KAZUMICHI ITO
Bass:NAOKI KOBAYASHI
Drums:RAY ARAKI
Key & Compose:RYO NOGUCHI
Music Produce:HIDEOKI MOGI
MV Score Mixing:SHUJI KAKOI
Original Score Mixing & Recording:RYOSUKE FUJII
MV Direction:SHO MATSUURA
Special Thanks:RESTAURANT SHIBAZAKI
Music Production:GRANDFUNK INC.

2022-02-18